OPVOERINGSRECHT

Het opvoeringsrecht van dit tooneelwerk wordt alleen verleend aan dilettanten-tooneelgezelschappen voor ééne opvoering, na aankoop van minstens acht exemplaren bij den uitgever of door bemiddeling van den boekhandel.

Voor een tweede opvoering bedraagt het opvoeringsrecht f 5.60, terwijl men zich bij meerdere opvoeringen in verbinding stelle met den uitgever.

Wanneer aan de opvoeringsvoorwaarden is voldaan, ontvangt men een opvoeringsbewïjs, hetwelk op verzoek moet worden getoond aan den controleur.

Is de betrokken vereeniging niet in het bezit van bedoeld bewijs, dan wordt verondersteld, dat niet aan het auteursrecht is voldaan en is de opvoering ingevolge artikel 1 der auteurswet verboden.

De Uitgever.